Menu

Betrokkenheid

Het Driestar College vindt een goed contact met ouders en leerlingen erg belangrijk.

Ouders

Communicatie

Het Driestar College vindt een goed contact met ouders erg belangrijk. Daarom worden er ieder jaar diverse contactmomenten georganiseerd, zoals voorlichtingsavonden, contactavonden, open dagen en tienminutengesprekken. Daarnaast zullen mentoren contact opnemen met ouders als de vorderingen of de houding van leerlingen daar aanleiding toe geven. Uiteraard kunnen ouders ook altijd via de e-mail contact opnemen met een mentor. Aan het begin van ieder cursusjaar informeren wij alle ouders/verzorgers over de schoolregels. Verder ontvangen alle ouders het Driestar Contact. Dit magazine komt twee keer per jaar uit. Tenslotte kunnen ouders via het ouderportaal op de website door middel van het programma SOM kennis nemen van de cijfers en het opgegeven huiswerk van hun kind.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschaps scholen (WMS).

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en locatiemedezeggenschapsraden (LMR). De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.

NB: Na afronding van de verkiezingen zal de uptodate samenstelling van de LMR’en Gouda worden opgenomen.

Leerlingen

Leerlingstatuut

In het leerlingstatuut worden belangrijke onderwerpen beschreven, waar de leerlingen direct mee te maken hebben. Het leerlingstatuut is opgenomen bij downloads.

Klassenvertegenwoordigersoverleg

Ieder jaar is er overleg tussen de klassenvertegenwoordigers en de afdelingsleiding. De bedoeling is dat de dagelijkse schoolpraktijk besproken wordt. Mentoren bereiden dit overleg voor door vooraf met de klas te bespreken welke agendapunten aan de orde moeten komen. Van het overleg wordt een verslag gemaakt. De mentoren bespreken dit verslag met hun mentorklassen.

Internationale contacten en acties door leerlingen

Ieder jaar brengen leerlingen van de derde klassen geld bij elkaar voor scholen in Noord-Uganda. Deze acties lopen via ZOA vluchtelingenhulp. De leerlingen van de overige klassen sponsoren kinderen in ontwikkelingslanden via de stichting Woord en Daad. Per klas wordt een kind geadopteerd. We verwachten dat ouders of verzorgers hun kinderen bij deze acties stimuleren. In de brugklassen wordt ieder jaar een actie gehouden, waarvan de opbrengst is voor vervolgde christenen.

Driestar College ondersteuningsprofiel

Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden.