Menu

Kosten, tijden en dagelijkse organisatie

Hier vertellen we u alles rondom de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Bereikbaarheid school

Openingstijden

Dagelijks zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 07:30 en 16:30 uur.

Aan het begin van het schooljaar

Persoonsgegevens

Lopende het schooljaar ontvangen leerlingen uit de examenklassen een brief met de persoonsgegevens die bij de leerlingenadministratie bekend zijn. Als leerlingen niet voor aanvang van de centrale examens reageren, gaan we er van uit dat de gegevens juist zijn. Als er wijzigingen aangebracht moeten worden, worden de leerlingen persoonlijk op de leerlingenadministratie verwacht met een geldig identiteitsbewijs en zullen op basis van het geldige identiteitsbewijs de gegevens waar nodig worden aangepast.

Burgerservicenummer

In het kader van de wet Onderwijsnummer zijn wij verplicht om burgerservicenummers van al onze leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie.

Foto’s

Aan het begin van het cursusjaar worden van alle leerlingen portret- en klassenfoto’s gemaakt. Van de examenklasleerlingen wordt aan het eind van hun schoolperiode een groepsfoto gemaakt.

Agenda’s

Aan het begin van het schooljaar wordt door de school een agenda aan de leerlingen verstrekt. Leerlingen zijn verplicht deze agenda te gebruiken. Leerlingen mogen geen teksten en illustraties die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school aan deze agenda toevoegen. Als dit toch geconstateerd wordt, kan de leerling verplicht worden een nieuwe agenda aan te schaffen.

Dagelijkse organisatie

Lestijden (onder voorbehoud)

Dagopening 08.30-08.40 uur
Les 1 08.40-09.25 uur
Les 2 09.25-10.10 uur
Les 3 10.10-10.55 uur
Eetpauze 10.55-11.10 uur
Pauze 11.10-11.30 uur
Les 4 11.30-12.15 uur
Les 5 12.15-13.00 uur
Les 6 13.00-13.45 uur
Pauze 13.45-14.00 uur
Les 7 14.00-14.45 uur
Les 8 14.45-15.30 uur

Dag- en weekopeningen

Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden in de aula’s van de gebouwen gezamenlijke weekopeningen gehouden. Op de andere dagen van de week wordt bij het begin van de lessen de dag in het lokaal geopend met Bijbellezing, gebed en het zingen van een psalm. Alle leerlingen doen hier aan mee. Daarom is het verplicht om iedere dag een Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling met daarin de berijmde psalmen bij zich te hebben.

Telefoonketen

Aan het begin van het schooljaar stelt de mentor in overleg met de klas een telefoonketen samen. Deze wordt gebruikt wanneer door ziekte van een docent het eerste uur van een lesdag uitvalt.

Roosterwijzigingen

Wijzigingen in het rooster worden meegedeeld via het digitale mededelingenbord in de hal van de school. Ook zijn de roosterwijzigingen in te zien via internet: www.driestarcollege.nl. De leerlingen zijn verplicht om regelmatig en zeker voor het naar huis gaan het mededelingenbord te raadplegen. Verzuim van lessen
door nalatigheid wordt niet als excuus aanvaard.

Kledingregels en taalgebruik

Van onze leerlingen verwachten wij dat ze zich zullen gedragen overeenkomstig Bijbelse waarden en normen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop jongens en meisjes zich op school kleden. Wij verwijzen u hiervoor naar het speciaal ontworpen kledinglabel. Dit treft u bij de downloads aan als bijlage .. In alle gebouwen zijn voor meisjes voorzieningen getroffen, om zich om te kleden in verband met de kledingregels. Daarbij geldt dat de leerling zich bij aankomst direct omkleedt. Na het beëindigen van de lessen vertrekt de leerling na het omkleden zo spoedig mogelijk.

Het bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het taalgebruik. We verwachten van onze leerlingen dat ze niet vloeken en geen schuttingtaal of andere ongewenste krachttermen gebruiken.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn in de school en op het schoolterrein verboden. Het dragen van een geluidsdrager (MP3-speler, I-Pod enz.) is eveneens verboden. Het maken van (digitale) opnames, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon, is in school niet toegestaan. Publicatie van (digitale) foto’s zonder toestemming van betrokkenen is eveneens niet toegestaan.

Roken

Driestar College is een rookvrije school. Overtreding van deze regel bestraffen we streng.

Schoolvideobegeleiding

Op de school vindt schoolvideobegeleiding plaats om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Overeenkomstig de geldende beroepscode worden in de klas gemaakte videobeelden niet zonder toestemming aan anderen getoond. Als deze methodiek wordt ingezet voor specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Gymlessen en waardevolle spullen

Leerlingen moeten waardevolle spullen tijdens de gymles in hun kluisje doen. Dit geldt zowel voor de lessen binnen de school als buiten de school. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Mediatheken en Open Leercentrum

In de mediatheek in gebouw Alfa kunnen leerlingen uit het hele vmbo en uit de onderbouw havo en vwo boeken lenen. Leerlingen van het vmbo kunnen hier ook gebruik maken van computerwerkplekken. De leerlingen van de bovenbouw havo en vwo kunnen boeken lenen in de mediatheek in gebouw Zèta. Hier zijn ook computerwerkplekken voor deze leerlingen. Het Open Leercentrum in gebouw Bèta heeft computerwerkplekken voor de leerlingen van de onderbouw havo en vwo. Meer specifieke informatie hierover is opgenomen in de leerlingenagenda.

Verhuur kluisjes

Elke leerling moet een kluisje huren om kleding, helmen en andere waardevolle spullen op te bergen. Tijdens de zomervakantie mag niets in de kluisjes worden achtergelaten. De directie is bevoegd de kluisjes in te zien. Huur per jaar: € 10; statiegeld voor de sleutel: € 20. Als een leerling van school gaat, moet de sleutel ingeleverd worden. Het statiegeld wordt dan terugbetaald.

De gezonde school

Aan de orde komen onderwerpen als roken, alcohol, drugs, budgetbeheer en gokken.

GGD

Als uw kind hoofdluis of een besmettelijke ziekte heeft, stellen wij het op prijs dat de ouders de school hiervan op de hoogte brengen. Indien nodig kunnen wij overleggen met de GGD hoe te handelen.

Te laat komen en verzuim

Onderwijstijd

Een schooldag begint doorgaans om 8.00 uur. In verband met begeleidingsafspraken of terugkomregelingen moet er rekening mee gehouden worden dat een schooldag tot 16.30 uur kan duren. Dit geldt voor iedere leerling. Vóór dit tijdstip kan een leerling dus geen verplichtingen aangaan!

In de praktijk van het dagelijkse schoolleven kan het door allerlei oorzaken voorkomen dat er lessen uitvallen. Het Ministerie van Onderwijs heeft richtlijnen gegeven over de onderwijstijd van leerlingen. Onze school voldoet aan deze richtlijnen. Zo zijn er afspraken gemaakt om de lesuitval zoveel als mogelijk is te beperken. Lesuitval door vergaderingen of bijscholing wordt zoveel mogelijk voorkomen door dit aan het eind van de lesdag plaats te laten vinden. Bij ziekte of bijzonder verlof van docenten worden de lessen waar mogelijk verplaatst of vervangen. In alle leerjaren zijn de lessentabellen zo geprogrammeerd, dat er een buffer is om eventueel niet gegeven lessen te kunnen compenseren.

Absentmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze leerling telefonisch of via de website een absentmelding te doen bij de administratie van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren. Stel indien nodig ook een medeleerling op de hoogte. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Andere redenen van verzuim

Andere redenen van verzuim (bijvoorbeeld een huwelijk in de familie) kunnen ook aan de orde zijn. In zulke gevallen moet er tijdig per e-mail schriftelijk toestemming gevraagd worden voor afwezigheid aan de afdelingsleider van uw zoon of dochter.

Ziekmelding tijdens schooldag

Als een leerling tijdens de dag op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator van zijn/haar afdeling. Die beoordeelt of de leerling naar huis mag. Als de verzuimcoördinator toestemming geeft, wordt zo mogelijk eerst contact opgenomen met thuis.

Luxe verzuim

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven wij geen vrij voor bijvoorbeeld:

 • Eerder vertrek naar een vakantieadres
 • Goedkope vakanties buiten het seizoen
 • Verlenging van vakanties in het weekeinde
 • Bezoek van beurzen of braderieën

Lange jeugdweekenden etc.

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100 per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Er is één uitzondering, waarbij extra vrij gegeven mag worden. Dat is wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie op vakantie kan. In dat geval mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Een aanvraag hiervoor moet minstens zes weken van tevoren zijn ingediend bij de school

Spijbelaars en telaatkomers naar Halt

Spijbelen en vaak te laat komen hebben negatieve gevolgen voor de schoolloopbaan van jongeren. Daarom worden spijbelen en te laat komen steeds strenger en vooral vroeger aangepakt. Een beginnende spijbelaar die regelmatig te laat komt, kan van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal krijgen en doorgestuurd worden naar Halt. Bij 90 uur verzuim en meer moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar en de schoolverpleegkundige.

Verlofpas

Dienstregelingen van busmaatschappijen sluiten helaas niet altijd goed aan bij de lestijden. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een verlofpasje. Ze kunnen een verlofpas krijgen als ze:

 • ’s morgens voor 07.00 uur van het openbaar vervoer gebruik moeten maken
 • ’s middags na het zevende of achtste uur langer dan een uur moeten wachten op het openbaar vervoer.

Bezitters van een verlofpas hebben dan toestemming wat later te komen en/of eerder weg te gaan als de lessituatie dat toelaat.

Lessen lichamelijke opvoeding

Indien een leerling de lessen lichamelijke opvoeding niet kan volgen, wordt in overleg met de vakdocent en de adjunct-directeur bepaald welke vervangende opdracht(en) de leerling tijdens deze lessen moet verrichten.

Schoolkosten

Schoolboeken

De schoolboeken worden aan het einde van de zomervakantie naar het huisadres van de leerling gestuurd door Van Dijk. De leerlingen moeten bij de ontvangst van deze leermiddelen controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert. Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school. De school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. Daarom zijn de leerlingen verplicht zorgvuldig om te gaan met de uitgedeelde leermiddelen. Ze moeten de boeken kaften en goed onderhouden. In de boeken mag niet geschreven worden. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken (met uitzondering van werkboeken, tenzij anders is aangegeven) worden ingeleverd. Als de boeken niet op tijd of niet in goede staat worden ingeleverd, heeft de school (via Van Dijk) het recht de schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s).

ANBI-status

Het Driestar College is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover vindt u op onze website – over ons. Al uw giften aan het Driestar College zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook giften die bestemd zijn voor acties die de school organiseert en doorbetaalt aan instellingen met een ANBI zoals Woord en Daad, ZOA etc.

Digitale facturatie en betalen via i-DEAL

Bij het factureren van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met een link naar het ouderportaal waar de opgestelde factuur voor u klaar staat. Op het portaal heeft u twee betaalmogelijkheden, i-DEAL of overmaken via internetbankieren. Voor sommige schoolkosten wordt het voor ouders/verzorgers mogelijk om in te schrijven via het ouderportaal. Als van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, ontvangt u een e-mail met een link naar de inschrijving.

Schoolkosten algemeen

Het Driestar College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze gedragscode heeft tot doel ervoor te zorgen dat de kosten voor de ouders transparant zijn. Daarnaast is er de verplichting de kosten voor de ouders zoveel als mogelijk is te beperken.

Schoolkosten voor ouders: lesmaterialen

Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Deze materialen komen voor kosten van de ouder(s)/verzorger(s):

 • Atlassen, rekenmachines, woordenboeken etc. worden door ouders zelf aangeschaft en betaald.
 • Andere lesmaterialen worden door de school aangeschaft en bij de ouders in rekening gebracht: schoolagenda, schoolpas met printtegoed, tekenpakket, gymshirt en kleding en gereedschap voor de praktijklessen bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

Schoolkosten voor ouders: vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdragen worden besteed aan het dekken van kosten die gemaakt worden voor identiteitsgebonden onderwijs en voor het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. De vrijwillige ouderbijdrage is echt vrijwillig: Het is aan u als ouder of u deze wenst te betalen. Mocht u de bijdrage niet betalen dan heeft dat geen gevolgen voor de toegang van uw kind tot door de school georganiseerde activiteiten.

Schoolkosten voor ouders: overige kosten

Een overzicht van welke kosten dit betreft, vindt u tevens via de link hierboven vermeld.

Tegemoetkoming

Indien de schoolkosten (of bijvoorbeeld reizen in het kader van TTO) een probleem opleveren, neemt u dan contact op met de adjunct-directeur van de afdeling waar uw zoon of dochter les krijgt. In onderling overleg zal er gezocht worden naar een passende regeling. Mocht u de bijdrage niet betalen dan heeft dat geen gevolgen voor de toegang van uw kind tot door de school georganiseerde activiteiten.

Stichting Leergeld
Ouders/verzorgers kunnen via de website www.elkkinddoetmee.nl een aanvraag indienen voor schoolspullen (schoolspullenpas), een (refurbished) laptop, of een fiets. Hiervoor dient de ouder bij Leergeld een laptopaanvraag in te dienen via de website. Per gemeente zijn de regels overigens verschillend. Bij toekenning kan de school hier vervolgens een gespecificeerde factuur voor naar Leergeld toesturen. Zij maken de bijdrage dan over naar de school.

Kosten onderzoek

Mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) vallen ook in deze categorie. 50 procent van de kosten hiervan, met een maximum van € 250 per onderzoek, wordt door de school betaald. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/ verzorger(s). In het geval van dyslexie- en dyscalculietesten draagt de school alleen bij in de kosten als de test door de school zelf geadviseerd wordt of als op grond van een door de ouders aangevraagde test daadwerkelijk een dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven wordt.
Ouders die schoolbijdragen en excursiekosten financieel niet (in één keer) kunnen voldoen, kunnen contact opnemen met de adjunct-directeur van uw kind. We gaan graag met u op zoek naar passende oplossingen. Wellicht ten overvloede: een aantal gemeenten heeft een regeling voor tegemoetkoming schoolkosten t/m 17 jaar. Voor de gemeente Gouda kunt u deze regeling via deze link vinden.
https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket/Vergoeding_schoolkosten_vooSr_kinderen_van_4_t_m_17_jaar

Overzicht schoolkosten tabel

Hieronder vindt u de overzichten schoolkosten van 2022-2023:

Klik hier voor overzicht schoolkosten Gouda havo & vwo.

Klik hier voor overzicht schoolkosten Gouda PrO & vmbo.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor schade, waarvoor de school wettelijk aansprakelijk is. In deze verzekering is ook de aansprakelijkheid opgenomen van leerlingen voor schade tijdens excursieweken, werkweken, stages, leerwerktrajecten en werkoriëntatieopdrachten. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets etc., valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. We willen hierbij wijzen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand:

Verwijtbare fout

Allereerst is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee verplicht tot schadevergoeding als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dan tekort geschoten zijn in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade geleden wordt, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid door de school. Bijvoorbeeld door schade aan brillen tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt door de school niet vergoed.

Onrechtmatig gedrag

De school is niet aansprakelijk voor schade tijdens de schooluren of bij andere dor de school georganiseerde activiteiten ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Jongeren vanaf veertien jaar zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor jongeren jonger dan veertien jaar zijn de ouders verantwoordelijk.

Doorlopende reisverzekering

In verband met het toenemen van buitenschoolse activiteiten naar het buitenland heeft de school ook een doorlopende reisverzekering afgesloten. Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Deze verzekering biedt aanvullende dekking voor reisbagage, extra geneeskundige kosten, buitengewone extra kosten en schade aan een gehuurd verblijf.

Annuleringsverzekering

Voor georganiseerde buitenschoolse activiteiten heeft de school geen annuleringsverzekering afgesloten. Als leerlingen wegens omstandigheden niet deel kunnen nemen aan geplande activiteiten, worden de reeds door de school betaalde kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten.

Rapportage en toesing

Rapportage

De leerstof die leerlingen krijgen, wordt ingedeeld in drie afgeronde gedeelten. De sector havo/vwo heeft drie perioden, de sector vmbo vier. Ongeveer twee weken na afloop van een periode, krijgen de leerlingen hun rapport mee. Op het ouderportaal kunnen de cijfers van leerlingen worden ingezien. Zo kunnen ouder(s)/verzorger(s) de vorderingen van hun kind(eren) goed volgen.

Toetsingsmogelijkheden

We kennen de volgende mogelijkheden om de kennis van leerlingen te toetsen:

 • Overhoring: een korte schriftelijke of mondelinge toets van stof die opgegeven is als normaal huiswerk.
 • Repetitie: een schriftelijke toets over een samenhangend en beperkt deel van de leerstof.
 • Proefwerk: net als een repetitie. Alleen de hoeveelheid leerstof is groter.
 • Proefwerkweek: een week waarin uitsluitend proefwerken en/of repetities gegeven worden. Er zijn dan geen reguliere lessen.
 • Schoolexamen: een toets in de bovenbouw die onderdeel is van het examenprogramma. Ze worden afgenomen in daarvoor aangewezen weken.

Afspraken

Een leerling hoeft niet meer dan twee proefwerken of repetities per dag te maken. Bij bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden. Dat moet dan wel gemotiveerd worden door de schoolleiding. Deze uitzondering is niet van kracht tijdens de proefwerkweken en is ook niet van toepassing op het opgeven van schriftelijke overhoringen. Als een leerling ziek is en daardoor een proefwerk, schoolexamen of centraal examen niet kan maken, moet er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de adjunct-directeur.

Cito-toetsen

In de leerjaren 1, 2 en 3 van alle afdelingen in de school worden de toetsen van het Cito Volgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van de leerling in de klassen 1 t/m 3 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze ontwikkeling wordt ook vastgelegd. De uitslag van de toetsen wordt altijd aan de ouders meegedeeld. De uitslag zal bij de overgang naar een volgend cursusjaar meewegen in het advies. Hoe dit gaat, leest u bij de overgangsnormen.