Menu

Kwaliteit

Het Driestar College wil een goede school zijn en blijven. Daarmee bedoelen we: een school waar

  • goed onderwijs en een brede vorming gegeven worden.
  • waar de leerlingen naar hun talenten goede prestaties leveren.
  • waar alle betrokkenen zich veilig voelen en zich betrokken weten.

Kortom: de school streeft naar een hoog niveau van kwaliteit. En dan kwaliteit in de brede zin van het woord. Sommige vormen van kwaliteit zijn makkelijk te meten. Dat geldt voor de cijfermatige gegevens. Andere vormen van kwaliteit zijn moeilijk meetbaar. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Of de kennismaking met de culturele traditie van onze gezindte. Of de voorbereiding om als christen een plaats in te nemen in de samenleving. Juist deze aspecten achten wij in het vormingsproces van leerlingen van groot belang. Daarom wil de school vanuit haar identiteit ook bewust werk maken van deze doelen voor houding en vorming.

Kwaliteitsbewaking door de inspectie van het onderwijs

Rol Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de basiseisen van kwaliteit. Verder verwacht men dat scholen blijven streven naar het bereiken van een betere kwaliteit. Ook wordt erop toegezien dat scholen zich aan de wettelijke eisen houden. Tenslotte controleert men dat de scholen de beschikbare middelen doelmatig en rechtmatig besteden.

Risicogericht toezicht

Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een risicoanalyse uit bij alle scholen. Als deze analyse gunstig uitvalt, krijgt een school het vertrouwen van de Onderwijsinspectie. Die school krijgt dan een zogenaamd basistoezicht. Al jaren hebben de afdelingen en locaties van het Driestar College een basisarrangement gekregen. Als een risicoanalyse negatief uitvalt, gaat de Inspectie van het Onderwijs verder onderzoek doen. Dat kan er toe leiden dat zwakke of zeer zwakke scholen onder toezicht komen te staan.

Vierjaarlijks bezoek

Naast de jaarlijkse risicoanalyse krijgt ieder bestuur één keer in de vier jaar bezoek van de Onderwijsinspectie. Bij dit bezoek doen de inspecteurs een uitgebreid onderzoek naar verschillende aspecten binnen de school. Ze leggen de uitkomsten van dit onderzoek vast in een rapport.

Website en contact

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op haar website gegevens van alle scholen. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de meerjarenopbrengsten over drie cursusjaren en de jaarlijkse opbrengstenkaarten van iedere school in te zien. De Inspectie van het Onderwijs kan benaderd worden door het invullen van een contactformulier op internet. Ouders die advies willen kunnen terecht bij het gratis telefoonnummer 0800-1400.

Kwaliteitsbewaking door de school zelf

Zelf meten

Los van het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs ziet de school het als zijn taak om regelmatig zelf te meten of de vereiste kwaliteit geleverd wordt. Of zelfs verbeterd kan worden. Daarbij gaat het om meerdere aspecten van het schoolleven. Het uitgangspunt is dat iedere afdeling of locatie zelf de zorg voor de kwaliteit oppakt. Daarnaast worden sommige aspecten van kwaliteitszorg centraal aangestuurd.

Leerlingen oudertevredenheidsonderzoeken

Ieder jaar worden er leerlingen oudertevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze onderzoeken worden afgenomen onder de leerlingen van de derde klassen en hun ouders of verzorgers. De uitkomst hiervan laat zien waar leerlingen en ouders/verzorgers tevreden over zijn en op welke onderdelen meer geïnvesteerd moet worden.

Zelfevaluatie

Ieder jaar verricht de medewerker kwaliteitszorg een onderzoek naar een domein van het inspectiekader.

Visitaties en audits

Het Driestar College neemt deel aan visitaties of audits. Die worden georganiseerd vanuit de kring van de scholen op reformatorische grondslag. Van iedere uitgevoerde audit of visitatie wordt een verslag gemaakt. Elk verslag bevat aanbevelingen. Naar aanleiding van deze aanbevelingen wordt de bezochte school uitgenodigd om indien nodig een verbeterplan samen te stellen.

Driestar College ondersteuningsprofiel

Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden.