Menu

Veiligheid

We willen dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Dat komt voort uit onze onderwijsvisie. We zien het grote belang in van een leefklimaat met veiligheid en geborgenheid. Daar kunnen we met elkaar aan werken. Door elkaar te respecteren. Door openheid en geborgenheid te bieden. Door een duidelijke en eerlijke communicatie te hebben tussen school en thuis. Tussen docenten en leerlingen. Tussen leerlingen onderling.

Het streven naar een veiligheidsgevoel is zichtbaar in de organisatie. Op vele manieren komt dit tot uitdrukking. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van leerlingen in en buiten de lessen. Bij het oefenen van sociale en emotionele vaardigheden. Bij het trainen van het personeel om calamiteiten te voorkomen. Bij het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van het gebouw en de omgeving. Bij het aanstellen van contactpersonen voor leerlingen en het personeel.

Melden van incidenten

Incidenten melden

De veiligheid op school kan bedreigd worden. Er is sprake van een incident wanneer een medewerker of een leerling zich persoonlijk bedreigd voelt. Dat kan zowel psychisch als fysiek zijn. Het is ook aan de orde als iemand op school zich gekrenkt of aangetast voelt door woorden of daden van een collega of leerling. Iedere leerling of medewerker van het Driestar College kan een incident melden bij de adjunct-directeur of contactpersoon.

Soorten incidenten

  • Fysiek geweld (vechtpartijen, slaan, schoppen)
  • Verbaal geweld (schelden, intimideren, ook via de e-mail, sociale media)
  • Discriminatie (racistische opmerkingen, tekens ed.)
  • Seksuele intimidatie

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie

Als er sprake is van seksueel misbruik van een medewerker van de school tegenover een (minderjarige) leerling van de school zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven meld-, overleg- en aangifteplicht. Dat wil zeggen dat iedere medewerker verplicht is vermoedens van seksueel misbruik te melden bij het bestuur, dit bestuur direct hierover in overleg zal treden met vertrouwensinspecteurs van Onderwijsinspectie en als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit aangifte zal doen bij Justitie of politie.

De school zal seksuele intimidatie zoveel al mogelijk is bestrijden, zowel door het stimuleren van een gezond schoolklimaat als door het treffen van sancties. Bij alle gevallen van seksuele intimidatie zal de school het advies vragen van een vertrouwensinspecteur.

Klachtenprocedure voor leerlingen en medewerkers

Net als ouders hebben ook (ex-)leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers of anderen die deel uit maken van de scholengemeenschap de mogelijkheid om hun klachten te uiten. De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Allereerst zal geprobeerd worden de klacht in onderling overleg af te handelen. Als dat niet lukt of niet mogelijk is, kan men zich beroepen op het College van Bestuur. Wanneer ook dit zonder resultaat blijft, kan men zich wenden tot de klachtencommissie. Bij voorkeur na overleg met een van de vertrouwenspersonen.

Klachtenprocedure voor ouders

Alle ouders hebben het volste recht om, wanneer ze menen dat daar aanleiding toe is, gebruik te maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De eerste stap is de problemen in goed overleg met een aan school verbonden functionaris op te lossen Als dat niet mogelijk blijkt, kan de klacht volgens de klachtenprocedure worden behandeld. De klachtenregeling houdt in dat allereerst door betrokkenen naar een oplossing gezocht moet worden. Als dit niet lukt, wordt de klacht volgens de regeling afgehandeld. Voor klachten die het onderwijs betreffen kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Die is bereikbaar op het telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Voor klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminerend gedrag kunnen ouders terecht bij de vertrouwensinspecteur. (Telefoon: 0900-1113111).

Klachtencommissie reformatorisch onderwijs

  • Juridisch: Mr. J. Wolterink, Moerkapelle
  • Onderwijskundig: Dr. G. van der Hoek, Krimpen a/d IJssel
  • Sociaal-medisch: Mevrouw drs. M. Stip, H.J. Ambacht
  • Ambtelijk secretaris: Mr. A. van der Veer MSc, tel. 0187-609011, e-mail avanderveer@kliksafe.nl

Voor de klachtenprocedure: zie downloads.

Controle op wapenbezit

Het is verboden in het schoolgebouw of op het terrein van de school wapens, zoals die omschreven worden in de hiervoor geldende wetgeving, in bezit te hebben. In verband hiermee vindt er jaarlijks en in samenwerking met de politie een onaangekondigde preventieve kluiscontrole plaats. Ook kan indien nodig aan leerlingen worden gevraagd de inhoud van jassen, (fiets-)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen. Wanneer wapens worden aangetroffen, zal de school de ouders informeren. In aanvulling hierop heeft de school het recht een passende sanctie toe te passen.