Menu

Inrichting van het onderwijs

Het Driestar College heeft drie locaties waar les gegeven wordt: Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Bij locaties staat aangegeven welke opleidingen in Leiden worden aangeboden.

Locaties

Wij bieden op onze locatie Leiden de volgende opleidingen aan:

 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
 • vmbo gemengde leerweg klas 1, 2, 3 en 4
 • vmbo theoretische leerweg klas 1, 2, 3 en 4
 • havo klas 1, 2, 3, 4 en 5
 • vwo klas 1, 2 en 3 (atheneum en gymnasiumstroom in klas 2 en 3)

De bovenbouw van vmbo-bk en vwo kan op de hoofdvestiging in Gouda worden gevolgd.

Vmbo, havo en vwo zijn niet bedoeld als eindonderwijs maar als voorbereiding op mbo, hbo en wo. Deze voorbereiding wordt vorm gegeven door tal van keuze mogelijkheden in vmbo, havo en vwo.  Leerlingen komen ook door begeleiding vanuit de school tot de goede keuzes. We noemen dit Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) . Het gaat daarbij om het ontdekken van talenten, passies, passende werkplekken. Leerlingen moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen of in ieder geval hun weg weten te vinden in het geheel van vervolgopleidingen en beroepen.

Onderbouw vmbo

De uitgangspunten voor het onderwijs in de onderbouw zijn: de leerling

 • leert actief en in toenemende mate zelfstandig
 • leert samen met anderen
 • leert in samenhang
 • orienteert zich
 • leert in een uitdagende en veilige leeromgeving
 • leert in een doorlopende leerlijn.

Mogelijkheden

Er zijn brugklassen vmbo-basis lwoo, vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gt/ havo.

Duur

Twee jaar; daarna gaat een leerling verder in een bepaalde leerweg van het vmbo.

Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Voor de leerlingen die deze leerweg willen volgen, geldt dat instroom ook met lwoo mogelijk is.

Kenmerken

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg met lwoo vragen een meer persoonlijke benadering vanwege leerproblemen. Het kan ook zijn dat een bepaalde vorm van gedrag extra aandacht krijgt. Daardoor kan het functioneren in grotere groepen problemen geven. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze vooral praktisch zijn ingesteld. Zij functioneren het beste als theorie en praktijk bij de lessen worden afgewisseld. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stagen en in de vierde klas één dag per week.

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:

 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Inclusief de onderbouw vier jaar. De bovenbouw duurt twee jaar en is in Gouda te volgen.

Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Kenmerken

Leerlingen zijn in grote mate praktisch ingesteld. Voor een goed functioneren is een afwisseling van theorie en praktijk bij de lessen gewenst. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stage. De leerlingen binnen de vakrichting economie & ondernemen lopen in het vierde leerjaar één dag per week stage.

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:

 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Inclusief de onderbouw vier jaar. De bovenbouw duurt twee jaar en is in Gouda te volgen.

Vmbo-gemengde  en theoretische leerweg

De gemengd theoretische leerweg kent naast een aantal theoretische vakken ook een beroepsgerichte component. Er wordt examen gedaan in zowel de theoretische vakken als in een beroepsgericht vak.

Mogelijkheden

Voor het te volgen beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg kan gekozen worden uit:

 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Inclusief de onderbouw vier jaar. De bovenbouw duurt twee jaar en is in Gouda te volgen.

Havo

In Leiden kan zowel de onderbouw als de bovenbouw gevolgd worden.

Kenmerken

Deze opleiding dient om de algemene vorming te verdiepen. Het geeft een veelzijdige ontwikkeling en bereidt voor op functies waaraan hoge eisen worden gesteld. Havo leidt niet op voor een beroep, maar dient als basis voor hogere beroepsopleidingen.

Mogelijkheden

In havo-3 kiezen leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid
 • economie en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor IBC (International Business College). Je maakt (als ondernemer) kennis met het bedrijfsleven en hbo.)
 • cultuur en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor de kunstklas. In de kunstklas worden leerlingen uitgedaagd om praktisch bezig te zijn, creatieve oplossingen te bedenken en in gestelde cases de twee kunstvakken met elkaar te combineren.)

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)

In klas 2 wordt begonnen met een vijftal mentorlessen. Het gaat in deze lessen vooral om het leggen van relaties tussen enerzijds schoolvakken, eigen interesses en vaardigheden en anderzijds opleidingen en beroepen. In klas 3 krijgen leerlingen een half jaar LOB-lessen van de mentor. Deze lessen lopen uit op een keuze voor een profiel.

Duur

Deze opleiding duurt vijf jaar. De hele opleiding is in Leiden te volgen.

Vwo

Dit jaar starten we met het tweefasen-vwo. Je doet dan in het vijfde jaar havo-examen en in één jaar het vwo. Dat laatste jaar volg je in Gouda. Kenmerk van tweefasen-vwo is dat havo-/vwo-leerlingen in dezelfde klas zitten. De vwo-leerlingen volgen de lessen op vwo-niveau.

Kenmerken

Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Onze school heeft een ongedeelde vwo-opleiding. Aan de geslaagden wordt een vwo-diploma verstrekt, met de aanduiding ‘gymnasium’ of ‘atheneum’. Dit is afhankelijk van het feit of tenminste in één van de klassieke talen examen is afgelegd.

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid
 • economie en maatschappij
 • cultuur en maatschappij

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte. In vwo-4 moeten alle leerlingen nog een extra vak kiezen. Het is toegestaan dit extra vak aan het einde van de vierde klas te laten vervallen.

Extra mogelijkheid (1): gymnasium

Het gymnasium is een leerstroom die op het Driestar College begint in de tweede klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide vakken houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen of met beide talen door te gaan of met ééntje. Als je gymnasium doet, krijg je na je examen ook een gymnasiumdiploma. Voor bepaalde studies is dit absoluut een pré.

Extra mogelijkheid (2): gymnasium+

Gymnasium+ biedt een begeleidingstraject voor hoogbegaafde leerlingen in de brugklas, tweede en derde klas. Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de gymnasium+-klas.
Een kernteam van docenten ontwikkelt modules met verrijkingsstof, die de intelligentie, creativiteit en het doorzettingsvermogen moeten stimuleren. Op woensdagochtend is tijd vrij gemaakt om deze modules te volgen.
Leerlingen van vwo-4, 5 en 6 kunnen Spaans als extra vak kiezen en het met een schoolexamen afsluiten. Zij hebben dan een waardevol certificaat om te laten zien bij vervolgopleidingen van economie, journalistiek, sociologie, antropologie of tropische cultuurtechniek.
In de bovenbouw is er de mogelijkheid om mee te doen met programma’s die door de universiteit van Leiden worden aangeboden: ‘PRE-Classes’ en ‘PRE-College’, verrijkings- en verdiepingsprogramma’s.

Duur

Deze opleiding duurt zes jaar. De onderbouw (t/m klas 3) is in Leiden te volgen. De bovenbouw is in Gouda te volgen.