Menu

 

Waar we voor staan

Driestar Lekkerkerk is een christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag.

Geschiedenis

De school startte in 1944 in Krabbendijke als een opleiding voor onderwijzers. Door de watersnoodramp van 1953 verhuisde de Driestar naar Gouda. In 1968 werd de school uitgebreid met een afdeling voor voortgezet onderwijs. In de negentiger jaren werd de school gesplitst in Driestar Hogeschool (nu Driestar Educatief) en Driestar College. Op 1 april 2021 is het Driestar College gefuseerd met het Wartburg College. Sindsdien maakt Driestar Lekkerkerk onderdeel uit van de Scholengroep Driestar-Wartburg.

Positie van de school

Logo

Het logo geeft de positie van de school weer. De drie punten van het symbool verwijzen naar gezin, kerk en maatschappij. In het midden van deze driedeling staat Driestar Lekkerkerk. De school ontvangt de kinderen uit de gezinnen. Daardoor is er ook een lijn naar de reformatorische kerken waartoe deze gezinnen behoren. Deze nauwe band met gezin en kerk bepaalt de opvoeding en het onderwijs. Hierdoor worden de leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij. Kerk, school en gezin behouden daarbij elk een eigen verantwoordelijkheid.

Kerken

De school wil een school voor het leven zijn. Daar wordt zowel de voorbereiding op de maatschappij als de levensbeschouwelijke grondslag mee bedoeld. We weten ons verbonden met de volgende kerken:

  • de hervormde gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich verbonden weten met de Heilige Schrift en Drie Formulieren van Enigheid);
  • de hersteld hervormde kerk;
  • de christelijke gereformeerde kerken;
  • de gereformeerde gemeenten (in Nederland);
  • de oud gereformeerde gemeenten.

Grondslag

Driestar Lekkerkerk wil zich baseren op de Bijbel als het Woord van God. Daarnaast onderschrijven we de Drie Formulieren van Enigheid, te weten

  • de Heidelbergse Catechismus;
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis en
  • de Dordtse Leerregels

als specifieke samenvattingen van de kernwaarheden van de Heilige Schrift.

Uitwerking grondslag

Bij al ons handelen willen we de absolute waarden en normen vanuit de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften erkennen. Van alle medewerkers en leerlingen verwachten wij een aan Gods Woord genormeerde houding. Dat betekent onder meer dat gezagsverhoudingen erkend worden. Ook dat er een respectvol omgaan met elkaar plaatsvindt. Alle personeelsleden hebben een belangrijke taak bij het uitdragen van de identiteit. In deze zin zijn alle personeelsleden identificatiefiguren.
in onze visie zijn de leerlingen unieke schepselen van God. Iedere leerling heeft als schepsel gaven ontvangen. Het is onze taak om deze gaven te ontwikkelen. Daarbij houdt de school rekening met verschillen tussen leerlingen.

Onderwijs en doopbelofte

De leerlingen hebben bij de Heilige Doop het teken en zegel van het genadeverbond ontvangen. Ouders vertrouwen een deel van de opvoeding en het onderwijs toe aan de school. Wij hebben de taak dit onderwijs in de lijn van de doopbelofte voort te zetten. Dat betekent dat in het onderwijs de oproep tot geloof en bekering moet doorklinken. Tevens moet erop gewezen worden dat de Heere recht op ons hele leven heeft. Het onderwijs dat we geven staat in het perspectief van de eeuwigheid.

Grondslag en aanmelding

Ouders/verzorgers van leerlingen dienen te behoren tot bij ‘Positie van de school’ genoemde kerkgenootschappen. Bij aanmelding wordt gevraagd de grondslag van de school te onderschrijven.

Missie en doel

Taak

In het visiedocument ‘Een christelijke leerleefgemeenschap’ heeft het Driestar Lekkerkerk haar missie en visie weergegeven. Het houdt in dat de school christelijk onderwijs verzorgt voor jongeren uit reformatorische gezinnen. Deze leerlingen worden begeleid naar werk of naar het behalen van een diploma voortgezet onderwijs. Uiteindelijk willen we leerlingen intellectueel, sociaal en cultureel vormen, zodat ze toegerust zijn om hun plaats in gezin, kerk en maatschappij in te nemen. De school wil daarbij fungeren als een veilige haven, waar vanuit de ontwikkeling van de leerlingen kan plaats vinden.

Missie en visie

Het doel van ons onderwijs, dat wij beogen, is treffend verwoord in een tweetal Bijbelteksten. In Psalm 78:7 staat: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’ In 1 Johannes 3:23 lezen we: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben.’ Voor het verstaan van onze missie en doel is het belangrijk om te beseffen dat voor iedereen wedergeboorte, geloof en bekering nodig zijn. Alleen zo kan, door de vernieuwende werking van Gods Geest, Christus gestalte krijgen in het leven. Dan leren we uit overtuiging met hoofd, hart en handen God en de naasten te dienen. Dankzij Gods genade in Jezus Christus is er opvoeding, onderwijs en vorming in christelijke zin mogelijk.

Bijbel: bron en norm

De Bijbel is bron en norm van ons onderwijs en onze opvoeding. Dat betekent dat we het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van cultuur als de kern van ons onderwijs beschouwen. Daarom willen we leerlingen kennis bijbrengen van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de algemene en christelijke cultuurgeschiedenis.

Christelijke levenshouding

We zien het als onze opdracht om leerlingen op te voeden in de vreze des Heeren om straks persoonlijk en in maatschappelijke verbanden God te kunnen dienen. En tevens om dienstbaar te kunnen zijn aan de naaste en de schepping. Daarbij willen we leerlingen leren verantwoording af te leggen van hun christelijke levensovertuiging en over hun relatie met de medemens en de schepping. Om die reden is het bijbrengen van een christelijke levenshouding van groot belang. Deze christelijke levenshouding wordt gekenmerkt door liefde, respect en een open oog voor de naaste. Vanuit deze grondhouding wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en competenties van leerlingen. Het is onze overtuiging dat kennisoverdracht, kennismaking en persoonlijke ontwikkeling de basisvoorwaarden zijn voor deelname aan de veelkleurige samenleving.

Sturing en begeleiding

Uitgaande van het Bijbelse mensbeeld beseffen we dat wij totaal verdorven zijn door de zondeval en alleen uit genade en door de werking van Gods Geest tot het geloof in de Heere Jezus gebracht kunnen worden. Daarom vinden we dat jonge mensen sturing, structuur en begeleiding nodig hebben op weg naar de volwassenheid. De begeleiding op het Driestar Lekkerkerk is er op gericht dat leerlingen naarmate ze ouder worden, leren om steeds meer zelfstandig keuzes voor het aangezicht van de Heere te maken.

Samenleving

Het onderwijs bij Driestar Lekkerkerk sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen worden kritisch beoordeeld op grond van Bijbelse waarden. Op onze school willen wij leerlingen leren hun standpunt te bepalen en dat authentiek uit te dragen in een steeds verder seculariserende en individualiserende samenleving. We denken bijvoorbeeld aan de bekwaamheid om met ethische vraagstukken om te gaan en het vermogen hierover te communiceren.

Multiculturele samenleving

Onze huidige samenleving is een multiculturele samenleving. Er moet een brug geslagen worden naar de cultuur en leefwijze van allochtone medelanders en andere bevolkingsgroepen. Leerlingen zullen dus allereerst kennis moeten verwerven van de veelkleurige samenleving waarvan zij deel uitmaken en waarin zij een taak te vervullen krijgen. Op Driestar Lekkerkerk wordt bij de vakken godsdienst, maatschappijleer en aardrijkskunde aandacht besteed aan de levensovertuiging, cultuur en leefwijze van allochtone bevolkingsgroepen. Het doel is het wederzijds respect en de verantwoordelijkheid voor de samenleving te bevorderen.

Ontwikkelen en verbeteren

Driestar Lekkerkerk ziet het als zijn taak het onderwijs voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Het gaat daarbij om de vraag hoe leerlingen zo effectief mogelijk kunnen worden ondersteund in hun leerproces. Maar ook hoe de relatie tussen Driestar Lekkerkerk enerzijds en de maatschappij inclusief andere onderwijsinstellingen anderzijds geoptimaliseerd kan worden.

Zorg

Driestar Lekkerkerk ziet het als haar Bijbelse opdracht om, waar mogelijk, leerlingen met extra zorgvragen ondersteuning te bieden. We denken dan aan leerlingen die hulp nodig hebben op sociaal emotioneel, gedragsmatig, fysiek of cognitief gebied. Die ondersteuning is erop gericht de onderwijsbelemmeringen zoveel als mogelijk is op te heffen. Voor leerlingen met een geïndiceerde zorg zet de school trajecten uit met ondersteuning vanuit expertisecentra.