Menu

 

Opdracht en Visie

Opdracht van de scholen 

De opdracht van onze scholen is gebaseerd op wat onze Heere Jezus Christus zegt in Markus 12 vers 30 en 31:

“Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze".

Vanuit deze opdracht formuleren we de taak van onze scholen als volgt:

We willen leerlingen in aanraking brengen met het ware, goede en schone in de schepping; dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hun zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens, zodat zij gestalte kunnen geven aan hun roeping om God te zoeken en als burger te staan in onze samenleving, in gehoorzaamheid aan en in navolging van Christus.

Ruimte voor onderwijs

De verschillende begrippen uit de opdracht zijn bepalend voor de manier waarop wij school willen zijn. De opdracht van de scholen en onze opvattingen over onderwijs hebben we uitgewerkt in het schoolplan met de titel “Ruimte voor onderwijs” (2020-2025). Hieronder volgen de belangrijkste noties uit onze visie.

Bijbels perspectief: het kennen van God

Wij geloven en belijden dat de Bijbel het Woord van God is. Dit Woord is gezaghebbend op alle levensterreinen.

Als mensen zijn we door God geschapen naar Zijn beeld. Door te zondigen hebben wij echter onze relatie met God verbroken. Hierdoor hebben we onszelf en de schepping in het verderf gestort. Maar Gods Woord leert ons dat het daar niet ophoudt. In Johannes 3 vers 16 vinden we de kern van de Bijbelse boodschap:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".

Onderwijskundig perspectief: Hoe groot zijt Gij

In ons onderwijs staat kennis over de schepping van God centraal. Op een geordende manier leggen we kennis van die werkelijkheid open in de vakken. Leren kennen is in onze visie leren kennen in de omgang. Leraar en leerling staan in een persoonlijke verhouding tot de leerstof. De leraar geeft weer wat hij zelf geleerd, gevoeld, gedacht en ervaren heeft in de ontmoeting met zijn vak. Hij wijdt zijn leerlingen in in het leven. Hij laat hen eerst waarnemen en luisteren, daarna vragen stellen en vervolgens voorzichtig conclusies trekken. Zo krijgen leerlingen eerbied en gaan ze zich verwonderen: hoe groot zijt Gij!

Ontvankelijk en nederig
Als leerlingen en leraren ontvankelijk zijn, kan het onderwijs ‘landen’ in hun hoofden en harten. Een voorwaarde voor ontvankelijk zijn, is jezelf niet hoger voordoen dan je bent, niet van alles voor jezelf willen, maar blij of verdrietig kunnen zijn met de ander of over het andere. 

Betrokken en dienstbaar
Nederigheid zorgt voor betrokkenheid op de ander. Leerlingen brengen respect op voor hun leraar, die ouder en wijzer is. Leraren nemen de leerlingen serieus en nemen als volwassenen hun verantwoordelijkheid. We dienen niet onszelf, maar God en onze medemens.

Onderwijzen en leren
Naast de overdracht door de docent is de manier van leren van de leerlingen belangrijk. We kiezen niet voor één leerstrategie, maar vertrouwen op de deskundigheid van onze docenten om vast te stellen wat op een bepaald moment effectief is.

Vakbekwaam en vormend
Een docent die van zijn vak houdt en het beheerst, is enthousiast over de vakinhoud en neemt de leerlingen daarin mee. Van docenten wordt ook verwacht dat ze sturend zijn en richting geven. Leraren vervullen samen die rol en krijgen steun en stimulans van hun leidinggevenden.

Maatschappelijk perspectief: burgers onderweg

Als christenen hebben we een levenshouding van burgers die onderweg zijn naar Gods grote toekomst. Dat betekent niet dat we ons onttrekken aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. In ons onderwijs vormen we leerlingen voor deelname aan de samenleving. We zijn erop gericht dat ze een diploma halen en/of werk vinden. Ook doen leerlingen mee met activiteiten in onze buurt, wijk of stad. Duurzaamheid heeft een plek in ons onderwijs. Wat de samenleving verwacht van het onderwijs, is steeds vaker gebaseerd op economische en financiële belangen. We willen ervoor waken dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Leren en ontwikkelen vraagt om rust en tijd voor ontmoeting. 

Thema's Ruimte voor Onderwijs

We hebben drie thema’s voor de school geformuleerd van waaruit de locaties hun onderwijs vormgeven:

Onderwijzen

Onderwijzen heeft als doel leerlingen te laten groeien in mogelijkheden, door het openleggen van Gods schepping in haar schoonheid en in haar gebrokenheid.

Daarbinnen onderscheiden we drie speerpunten:

  • Identiteit in het vak
  • De kwaliteit van de les
  • Vakbekwaamheid van personeel en in het bijzonder van docenten.

Ontspannen

Er wordt veel verwacht van de school, onze samenleving is onrustig en er zijn tal van mogelijkheden voor communicatie en vermaak. In die omgeving willen we bewust zorgen voor rust en ruimte, zodat we recht kunnen doen aan de school als oefenplaats voor het leven.

Ook hier weer drie speerpunten:

  • Toetsdruk en toetsbeleid
  • Lezen als inspanning en ontspanning
  • Balans in digitalisering in de school.

Ontmoeten

Dit thema is ingegeven door onze wens om de gemeenschap te benadrukken en handen en voeten te geven aan de begrippen ‘betrokkenheid’ en ‘dienstbaarheid’. Ook komt het aspect ‘vreemdelingschap’ aan de orde.

De drie speerpunten van dit thema:

  • Burgerschap en vreemdelingschap
  • Kwaliteit van het mentoraat
  • Zorgvuldige ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.